top of page
Car Interior

Whistleblowing

Společnost OKIM spol. s r. o., se sídlem Havlíčkova 396, Libochovice, IČO 48290980 (dále jen „OKIM“) zřídila na základě českého zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“) vnitřní oznamovací systém pro podání oznámení o možném protiprávním jednání, které
1. má znaky trestného činu,
2. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 tis. CZK,
3. porušuje zákon, nebo
4. porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblastech vyjmenovaných v zákoně.
Vnitřním oznamovacím systémem OKIM přijímá a vyřizuje oznámení podaná podle Zákona osobami, které jsou u ní v základním pracovněprávním vztahu nebo osobami vykonávajícími pro ni funkci člena orgánu, dobrovolnickou činnost, odbornou praxi nebo stáž, případně se u ní ucházeli o práci nebo jinou obdobnou činnost.
Příslušnou osobu pověřenou k příjmu a zpracování oznámení podle Zákona ve společnosti OKIM je Miloslav Šára ml. Oznámení podle Zákona ohledně možných protiprávních jednání v OKIMU lze podat následujícími způsoby: § e-mailem: whistleblowing@okim.cz
§ telefonicky v běžné pracovní době: +420 415 657 078
§ písemně: dopisem s označením „Whistleblowing – NEOTVÍRAT“ – k rukám příslušné osoby zaslaným poštou na adresu: OKIM spol. s r. o., 5. května 2645, 440 01 Louny
§ osobně (pro sjednání osobního podání využijte uvedenou e-mailovou adresu)
Zákon zakazuje uplatnit vůči oznamovateli či jiné chráněné osobě jakékoliv odvetné opatření, pokud se nejedná o vědomě nepravdivé oznámení.
OKIM v souladu se Zákonem nepřijímá prostřednictvím tohoto vnitřního oznamovacího systému anonymní oznámení a oznámení od osob, které pro něho nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů.

Whistleblowing: About
bottom of page